Algemene leveringsvoorwaarden RodeRag webdesign

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RodeRag webdesign.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RodeRag webdesign gevestigd te Peize, Stoeken 24 (9321 JA), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 20 december 2017.

A. Algemene voorwaarden RodeRag webdesign

De opdrachtgever dient RodeRag webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door RodeRag webdesign geleden schade.

 

 1. Overdracht rechten en plichten

  • RodeRag webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

   

 2. Reclamatie

  • De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan RodeRag webdesign, waarna RodeRag webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan RodeRag webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

   

 3. Wijzigingen voorwaarden

  • RodeRag webdesign behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
  • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

   

 4. Overige

  • RodeRag webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Dit geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan RodeRag webdesign. Een volledige privacyverklaring is gepubliceerd op de website van RodeRag webdesign: https://www.roderag-webdesign.nl/privacy-policy-roderag-webdesign.
  • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. RodeRag webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  • RodeRag webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

   

 5. Geschillen en toepasselijk recht

  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen RodeRag webdesign en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.
  • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter in de vestigingsplaats van RodeRag webdesign is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RodeRag webdesign het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  • Inzake een geschil zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, terzake van de door RodeRag webdesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van RodeRag webdesign beslissend.
  • Partijen zullen een beroep op de rechter doen eerst nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  • Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RodeRag webdesign: https://www.roderag-webdesign.nl/algemene-leveringsvoorwaarden-roderag-webdesign.
  • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 

B. Leveringsvoorwaarden RodeRag webdesign

 

 1. Definities

  • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.
  • Onderhoud van een website: het door RodeRag webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, evenals aanpassingen aan de structuur, functies/algemene werking (o.a. middels het uitvoeren van softwareupdates) en design van de bestaande website van de opdrachtgever.
  • Backup: middels een, in overleg met de opdrachtgever, vastgestelde frequentie een kopie maken van en opslaan van software, bestanden en database van de website van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie RodeRag webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
  • API sleutel: een token in de vorm van een reeks cijfers, letters en leestekens waarmee een licentie voor gebruik van betaalde diensten wordt gekoppeld aan de website van de opdrachtgever.

   

 2. Toepasselijkheid

  • Door ondertekening van een overeenkomst met RodeRag webdesign verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van RodeRag webdesign en akkoord te gaan met deze algemene leveringsvoorwaarden.
  • Afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RodeRag webdesign opgenomen wordt.

   

 3. Aanbieding en acceptatie

  • Alle offertes en prijsopgaven door RodeRag webdesign zijn geheel vrijblijvend.
  • Offertes en prijsopgave door RodeRag webdesign blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door RodeRag webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en RodeRag webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht RodeRag webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
  • De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.

   

 4. Uitvoering van de overeenkomst

  • RodeRag webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RodeRag webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • De opdrachtgever draagt zorg voor aanlevering van alle gegevens, waarvan RodeRag webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer genoemde gegevens niet tijdig aan RodeRag webdesign zijn verstrekt, heeft RodeRag webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RodeRag webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien door RodeRag webdesign of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • Opdrachtgever vrijwaart RodeRag webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

   

 5. Duur en beëindiging

  • Het ontwerpen van een nieuwe website of overeengekomen werkzaamheden aan een bestaande website door RodeRag webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
  • RodeRag webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met RodeRag webdesign gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
  • RodeRag webdesign heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
  • Mocht een overeengekomen opdracht, na ondertekening van overeenkomst of offerte en na minimaal 2 uur aan werkzaamheden te hebben verricht, om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is RodeRag webdesign gerechtigd 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.

   

 6. Levering en levertijd

  • RodeRag webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt RodeRag webdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan RodeRag webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het basisontwerp, gaat RodeRag webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.
  • Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen genoemde termijn uitblijven van zulke reacties gaat RodeRag webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
  • Mocht RodeRag webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan RodeRag webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij RodeRag webdesign een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  • Door RodeRag webdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, usb stick of cloud) aan de opdrachtgever verstrekt. In opdracht, en volgens schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst kan RodeRag webdesign de website op de daarvoor bestemde webserver plaatsen. RodeRag webdesign kan voor eventuele schade aan de server niet aansprakelijk worden gesteld.

   

 7. Overmacht

  • RodeRag webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer RodeRag webdesign als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
  • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal RodeRag webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
  • Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en RodeRag webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door RodeRag webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

   

 8. Prijzen

  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  • Wijzigingen in de tarieven worden door RodeRag webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 30 dagen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

   

 9. Betaling

  • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en RodeRag webdesign is de opdrachtgever betalingsplichtig.
  • RodeRag webdesign is gerechtigd om na de ondertekening van de overeenkomst -na minimaal een maand overeengekomen werkzaamheden te hebben verricht- een voorschot te factureren van minimaal 25% van de geoffreerde prijs.
  • De opdrachtgever dient binnen 30 dagen, na datum factuur, de factuur van RodeRag webdesign te voldoen.
  • In de genoemde gevallen behoudt RodeRag webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is opdrachtgever, zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling door RodeRag webdesign, in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd aan RodeRag webdesign over het openstaande factuurbedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of verzuimt verplichtingen (tijdig) na te komen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient deze terstond, doch uiterlijk binnen 30 dagen na facturering, RodeRag webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
  • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten, met in achtneming van het bepaalde onder punt 10 van onderdeel B, vanaf het moment dat opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens RodeRag webdesign heeft voldaan.
  • Bij betaling van de factuur gaat de opdrachtgever akkoord met het geleverde werk en wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet kosteloos uitgevoerd.

   

 10. Copyright en gebruik van betaalde diensten van derden

  • Al het door RodeRag webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van RodeRag webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
  • Het eigendom van de door RodeRag webdesign verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij RodeRag webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
  • In het laatste geval kan RodeRag webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RodeRag webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  • RodeRag webdesign behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  • Het eigendom van door RodeRag webdesign, op de website van de opdrachtgever, ingebouwde, betaalde diensten van derden blijft volledig bij de licentiehouder.
  • Ingeval RodeRag webdesign licentiehouder en dus eigenaar is van de licentie op genoemde betaalde dienst, is het opdrachtgever niet toegstaan de API sleutels oneigenlijk te gebruiken, dat wil zeggen; de API sleutels van genoemde diensten achterhalen, en/of op enigerlei wijze te doen toekomen aan derden, om vervolgens genoemde betaalde dienst toe te passen voor eigen gebruik op een website anders dan de door RodeRag webdesign en opdrachtgever overeengekomen website(s), op straffe van een boete, te voldoen door de opdrachtgever, van: 
   minimaal één keer het jaarabonnement van de betreffende dienst plús (met een minimum van €90,= ex BTW) de kosten van herstelwerkzaamheden wanneer een API sleutel veranderd moet worden als gevolg van oneigenlijk gebruik van de API sleutel door de opdrachtgever of derden.
  • Ingeval RodeRag webdesign licentiehouder en dus eigenaar is van de licentie op genoemde betaalde dienst, is het opdrachtgever of derden niet toegstaan het, aan de betaalde dienst gekoppelde, beheerdersaccount te verwijderen van de website van de opdrachtgever of de rechten van dit account te veranderen zodanig dat RodeRag webdesign de betaalde dienst niet meer vanaf de website van de opdrachtgever kan beheren op straffe van de kosten van herstelwerkzaamheden, met een minimum van €90,= ex BTW, te voldoen door de opdrachtgever,  wanneer, als gevolg hiervan, een API sleutel veranderd moet worden.

   

 11. Aansprakelijkheid

  • Voor zover RodeRag webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RodeRag webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan RodeRag webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met RodeRag webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RodeRag webdesign.
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is RodeRag webdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van RodeRag webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. RodeRag webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  • RodeRag webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RodeRag webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • RodeRag webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. RodeRag webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan RodeRag webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

   

C. Aanvullende voorwaarden onderhoudsovereenkomst RodeRag webdesign

 1. Definities

  • Vulwerkzaamheden: inpassen van nieuwe, door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever in het kader van een overeengekomen onderhoudsovereenkomst
  • Bouwwerkzaamheden: het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook voor en inpassen daarvan in de bestaande website van de opdrachtgever, evenals aanpassingen aan de structuur, functies/algemene werking en design van de bestaande website van de opdrachtgever.
  • Software update: installeren van de laatste versie van, op de website van de opdrachtgever, toegepaste software ten behoeve van een optimale beveiliging en werking van de betreffende website.
  • Backups: een kopie maken (en opslaan) van software, bestanden en databases van de website van de opdrachtgever.

   

 2. Toepassingsgebied

  • De onderhoudsovereenkomst kan betrekking hebben op vulwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden (waaronder software updates), backups of op een combinatie van of op al deze vormen van onderhoud.
  • De zg. 'korteklussenkaart' is een vorm van een onderhoudsovereenkomst tussen opdrachtgever en RodeRag webdesign.

   

 3. Duur en beëindiging

  • Opdrachtgever en RodeRag webdesign gaan een onderhoudsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd.
  • De opdrachtgever kan de onderhoudsovereenkomst te allen tijde schriftelijk ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Bij ononderbroken voortduring van de onderhoudsovereenkomst vervallen ingekochte onderhoudsuren na een periode van twee kalenderjaren ingeval ze ongebruikt zijn gebleven.

   

 4. Betaling en restitutie

  • Facturering voor een onderhoudscontract geschiedt jaarlijks.
  • Ingeval de opdrachtgever het onderhoudscontract beëindigt, restitueert RodeRag webdesign het aantal niet gebruikte uren tegen het uurtarief overeengekomen voor vulwerkzaamheden met een maximum van 50% van het gefactureerde bedrag voor een jaar.